THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng 400W

Giá chính hãng: 4.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 345W

Giá chính hãng: 4.140.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 330W

Giá chính hãng: 3.960.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 150W

Giá chính hãng: 1.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 100W

Giá chính hãng: 1.200.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 50W

Giá chính hãng: 700.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 40W

Giá chính hãng: 560.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 330W

Giá chính hãng: 3.300.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 260W

Giá chính hãng: 2.600.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 150W

Giá chính hãng: 1.500.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Tấm pin năng lượng 100W

Giá chính hãng: 1.000.000 VNĐ

Cho vào giỏ