PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ

Mic đa hướng hội nghị Meeteasy MVOICE...

Giá khuyến mãi: 10.560.000 VNĐ

Giá chính hãng: 10.660.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Mic hội nghị đa hướng Meeteasy Mvoice...

Giá khuyến mãi: 11.800.000 VNĐ

Giá chính hãng: 12.350.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Mic hội nghị đa hướng Meeteasy Mvoice...

Giá khuyến mãi: 3.200.000 VNĐ

Giá chính hãng: 3.380.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Mic hội nghị đa hướng Meeteasy Mvoice...

Giá khuyến mãi: 3.000.000 VNĐ

Giá chính hãng: 3.120.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Mic mở rộng cho Polycom Duo

Giá khuyến mãi: 6.000.000 VNĐ

Giá chính hãng: 6.200.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Mic mở rộng cho Polycom IP6000

Giá khuyến mãi: 8.000.000 VNĐ

Giá chính hãng: 8.200.000 VNĐ

Cho vào giỏ